ANBI-informatie

Sinds 1 januari 2014 is St. Unity Ministries verplicht onderstaande informatie te verstrekken:

De naam van de instelling:
Stichting Unity Ministries

Het RSIN/fiscaal nummer:
813056688

De contactgegevens:
Voorzitter: Pastor John Mashart, tel.: 06-44806444
Postadres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere

De doelstelling:
We willen vertegenwoordigers zijn van GODS koninkrijk in Almere, Flevoland en daar buiten. We geloven dat GOD een plan heeft met een ieders leven. We zetten ons in, zodat mensen zo goed mogelijk toegerust worden om in dit plan te gaan leven.

Het beleidsplan:
Algemeen
Unity Ministries gelooft in eenheid van het Lichaam van Christus.
Johannes 17:22
"En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn..."
Evangelisatie
Doelgerichte samenwerking met kerkgenootschappen, instanties en personen die een overeenkomstige visie uitdragen, zal tot een betere verspreiding van het Woord van God leiden.
3 Johannes 1:8
"Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid"
Begeleiding
Bevordering van geestelijke ontwikkeling en groei van kinderen Gods zal leiden tot éénwording.
Psalm 27:11
"Onderwijs mij, Here, uw weg en leidt mij op een effen pad om mijner belagers wil"
Efeziërs 4:16
"En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde."
Gehoorzaamheid
Unity Ministries geeft hierdoor gehoor aan het zendingsbevel.
Marcus 16:15
"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping"

De bestuurssamenstelling:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Hiernaast zijn er twee bestuursleden.

De namen van de bestuurders:
Voorzitter: Pastor J. Mashart
Penningmeester: br. J. Sellekandu
Secretaris: br. A. Westerhof
Bestuurslid: Pastor R. Mashart-Scheuer
Bestuurslid: zr. F. Biekman

Het beloningsbeleid:
Sinds maart 2014 is Pastor J. Mashart niet meer in loondienst van St. Unity Ministries. Er is geen sprake van beloningsbeleid.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2022 zijn de volgende activiteiten aan de orde geweest:
- Wekelijkse eredienst op zondag met kinderdienst en crèche
- Bidstond en bijbelstudie op vrijdagavond
- Jongerenbijeenkomsten afwisselend op zaterdagavond
- Senioren- en alleengaanden-bijeenkomsten een keer per maand
- Wekelijkse bijeenkomsten van de celgroepen
- Verschillende vrouwenbijeenkomsten en een vrouwenconferentie
- Een aantal mannenbijeenkomsten
- Meerdere dagen van vasten en bidden
- Fundraise-bijeenkomsten/-concerten

Een financiële verantwoording:

Staat van baten en lasten 2022