Week van gebed

Goedemorgen geliefde broeders en zusters in Christus,

Maandag 17 mei begint de Unity week van gebed. Een ieder bidt individueel thuis in de binnenkamer. Er is geen gezamenlijke online dienst.

Vrijdagavond van 20.00 – 21.30 uur sluiten we de week van gebed af in het Unity Huis.

Het thema van de gebedsweek is samen blijven opkomen (bidden) voor Israël.

Israël, Gods verbondsvolk is steeds weer in het nieuws vanwege de aanvallen van hun vijanden en de verdediging van hun kant.

In (Psalm 122) worden wij als kinderen Gods opgeroepen om biddend op te komen voor Israël, met name voor de vrede van Jeruzalem (vers 6)

Het is vanzelfsprekend dat we ook bidden voor alle mensen zoals de Heer het ons beveelt in (1 Timotheüs 2:1-7).

Moge de Heilige Geest u opnieuw zalven en leiden deze gebedsweek.

Gods zegen en vredegroet in Jezus naam,

Pastor John